Privacy Verklaring

Wie is Brunel?

Brunel International N.V., waaronder begrepen haar dochterondernemingen, (hierna: "Brunel") is een zakelijke dienstverlener gespecialiseerd in de flexibele inzet van kennis en capaciteit. 

Brunel neemt bij haar dienstverlening de zorgvuldige omgang met persoonsgegevens en de bescherming van deze gegevens serieus. Zij leeft de toepasselijke wet- en regelgeving vanzelfsprekend na. Brunel is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals beschreven in dit privacy statement. Dit privacy statement is van toepassing op (aanstaande) kandidaten, werknemers, vertegenwoordigers van zakelijke relaties en gebruikers van de websites van Brunel. In dit privacy statement wordt uitgelegd wat persoonsgegevens zijn, welke persoonsgegevens door Brunel worden verwerkt, met welk doel en op welke manier dit gebeurt. Daarnaast wordt uitgelegd welke rechten betrokkenen hebben, en hoe deze kunnen worden uitgeoefend.

Wat zijn persoonsgegevens?

Onder persoonsgegevens wordt verstaan alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, zoals bijvoorbeeld contactgegevens, curriculum vitae (‘CV’) en online identificator. Bijzondere persoonsgegevens zijn bijvoorbeeld gegevens over ras of etnische afkomst, strafrechtelijk verleden, religieuze of levensbeschouwelijke overtuiging, vakbondslidmaatschap, gegevens over gezondheid of seksueel gedrag.

Welke persoonsgegevens verwerkt Brunel en met welk doel?

Brunel verwerkt persoonsgegevens voor diverse doeleinden. Zo verwerkt  Brunel persoonsgegevens bij het zoeken naar kandidaten en in het kader van het sluiten van (arbeids-)overeenkomsten. Daarnaast is Brunel soms wettelijk verplicht bepaalde persoonsgegevens te verwerken. In andere gevallen baseert Brunel zich op een gerechtvaardigd belang of dat van een andere partij, zoals bijvoorbeeld van een opdrachtgever. 

Brunel verwerkt in principe geen bijzondere persoonsgegevens, tenzij dit noodzakelijk is, bijvoorbeeld gegevens van medische keuringen voor specifieke functies, en indien hiertoe voor Brunel een wettelijke grondslag bestaat.

Aan het einde dit privacy statement is een overzicht opgenomen van de doelen van de verwerkingen met de daarbij te verwerken persoonsgegevens.

Wanneer deelt Brunel persoonsgegevens?

Delen binnen Brunel
Brunel deelt persoonsgegevens binnen de Brunel groep alleen met medewerkers die geautoriseerd zijn om toegang te hebben tot deze gegevens. Alle medewerkers zijn onderworpen aan geheimhouding.

Delen met opdrachtgevers
Brunel deelt persoonsgegevens van kandidaten en medewerkers met opdrachtgevers. Bij het voorstellen van kandidaten en medewerkers aan (potentiële) opdrachtgevers, gebruikt Brunel een Brunel CV dat door medewerkers van Brunel op basis van sollicitatiegegevens van betrokkenen is opgesteld. 

Delen met verwerkers
Brunel schakelt leveranciers in die persoonsgegevens verwerken ten behoeve van Brunel. Zij  sluit met alle verwerkers van persoonsgegevens verwerkersovereenkomsten af. Brunel beoordeelt vooraf de beveiligingsmaatregelen en de naleving van de privacyregelgeving en ziet hier periodiek op toe, alsmede op naleving van  gesloten verwerkersovereenkomsten. 

Delen met andere verantwoordelijke partijen
Brunel werkt met externe partijen samen die diensten aanbieden waarbij persoonsgegevens uitgewisseld kunnen worden. Dit zijn bijvoorbeeld partijen die screenings uitvoeren, trainingen verzorgen of vluchten en/of hotels boeken. Brunel maakt met deze partijen afspraken over het zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens. 

Brunel verstrekt op verzoek van politie en justitie uitsluitend persoonsgegevens indien daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

Geeft Brunel persoonsgegevens door buiten de Europese Economische Ruimte (EER)?

Ja. Brunel heeft in een Inter Group Agreement afspraken gemaakt over de doorgifte van persoonsgegevens aan haar dochterondernemingen die in landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER) gevestigd zijn.

Indien Brunel persoonsgegevens doorgeeft aan externe partijen gevestigd buiten de EER  waar geen adequaat beschermingsniveau aanwezig is, blijft Brunel toezicht houden op de verwerking van persoonsgegevens. Brunel maakt gebruik van wettelijke doorgiftemechanismen om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens voldoende zijn beschermd. Voorbeelden hiervan zijn het gebruik van EU Standaard Contracten of contracteren met partijen gecertificeerd onder het EU-US Privacy Shield

Hoe lang bewaard Brunel persoonsgegevens?

Brunel bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het bereiken van haar doelen. In sommige gevallen is Brunel gehouden persoonsgegevens voor een langere periode te bewaren, bijvoorbeeld vanwege fiscale verplichtingen. Na afloop van de bewaartermijn, of naar aanleiding van geslaagde verwijderverzoeken van betrokkenen, verwijdert Brunel de persoonsgegevens uit haar systemen.

Voor de twee onderstaande situaties hanteert Brunel de volgende bewaartermijnen:

 • Recruitment via externe bronnen: maximaal 28 dagen nadat betrokkenen door Brunel zijn gevonden, neemt Brunel contact met hen op om haar interesse in betrokkenen kenbaar te maken;
 • Persoonsgegevens van kandidaten die niet voor Brunel werkzaam zijn of zijn geweest maar wel blijk hebben gegeven van hun interesse in Brunel: 2 jaar na de datum van opname van de persoonsgegevens in de administratie van Brunel. 

Welke rechten hebben betrokkenen?

Brunel respecteert de rechten van betrokkenen ten aanzien van hun persoonsgegevens. Sommige rechten kunnen altijd worden uitgeoefend; andere slechts onder bepaalde voorwaarden. Brunel kan bijvoorbeeld het verzoek van betrokkenen om hun persoonsgegevens te verwijderen niet inwilligen als er een wettelijk verplichting bestaat om die persoonsgegevens gedurende een bepaalde periode te bewaren. 

Betrokkenen kunnen de volgende rechten uitoefenen:

 • Intrekking van gegeven toestemming voor verwerking van persoonsgegevens;
 • Inzage in persoonsgegevens;
 • Correctie van onjuiste persoonsgegevens;
 • Verwijdering van persoonsgegevens als Brunel deze niet langer nodig heeft;
 • Bezwaar maken tegen de verwerking van persoonsgegevens op basis van een gerechtvaardigd belang van Brunel of een andere verwerkingsverantwoordelijke, als betrokkenen zwaarwegende redenen hiervoor hebben;
 • Beperking van de verwerking van persoonsgegevens in bij wet bepaalde gevallen;
 • Gegevensoverdracht van eigen persoonsgegevens die aan Brunel zijn verstrekt in bij wet bepaalde gevallen;
 • Klacht indienen over de verwerking van persoonsgegevens door Brunel bij de nationale toezichthoudende autoriteit.

Voornoemde rechten kunnen uitsluitend worden uitgeoefend ten aanzien van de eigen persoonsgegevens. Het is niet toegestaan deze rechten uit te oefenen ten aanzien van persoonsgegevens van anderen. Brunel kan hiervoor aan betrokkenen vragen zich nader te identificeren.

Een aantal van voornoemde rechten kan door betrokkenen via My Brunel worden uitgeoefend. Betrokkenen kunnen ook contact opnemen met de Data Protection Officer (‘DPO’) van Brunel via dpo@brunel.net of via +31 20 312 50 00. Ook met betrekking tot klachten over de verwerking van persoonsgegevens kan contact worden opgenomen met de DPO. 

Hoe beveiligt Brunel persoonsgegevens?

Brunel treft passende technische en organisatorische maatregelen om de privacy van betrokkenen en de vertrouwelijkheid van hun persoonsgegevens te beschermen. 

De infrastructuur van Brunel wordt voortdurend gemonitord. In een vroeg stadium kunnen bedreigingen of aanvallen worden gesignaleerd en kan actie worden ondernomen. Brunel heeft beleid en procedures opgesteld voor het tijdig melden van datalekken. Daarnaast wordt de infrastructuur van Brunel gescand op virussen, schadelijke software en inbraakpogingen. Brunel laat de infrastructuur en de beveiligingsprocessen geregeld door onafhankelijke auditors controleren. Brunel verstuurt persoonsgegevens via een beveiligde internetverbinding (TLS), te herkennen aan “https” en het hangslotsymbool in de adresbalk van de browser. 

Verder heeft Brunel in haar systemen geborgd dat niet iedereen binnen haar organisatie toegang heeft tot persoonsgegevens. De toegang is beperkt tot Brunel-medewerkers voor wie de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van hun werkzaamheden.

Betrokkenen kunnen zelf bijdragen aan de bescherming van hun persoonsgegevens door bijvoorbeeld:

 • het My Brunel account met een sterk wachtwoord te beveiligen;
 • wijzigingen in de eigen persoonsgegevens zelf via My Brunel in te voeren. Betrokkenen kunnen hiervoor ook contact met Brunel opnemen;
 • voorzichtig om te gaan met het vrijgeven van persoonsgegevens indien betrokkenen reageren op vacatures en berichten die Brunel op sociale media heeft geplaatst. De informatie die daar wordt geplaatst kan openbaar zijn.

Wat zijn cookies en ander soortgelijke technische gegevens?

Een cookie is een klein bestand dat op de computer van betrokkenen wordt opgeslagen. Bij een vervolgbezoek op de website kunnen deze cookies worden herkend. Meer hierover is te lezen in de cookie policy van Brunel.  

Naast cookies maakt Brunel gebruik van andere technische gegevens op haar websites, bijvoorbeeld webstatistieken. Daarmee registreert Brunel het gebruik haar websites en het gedrag van bezoekers van deze website. Brunel kan zo haar dienstverlening optimaliseren.

Contact opnemen met Brunel?

Voor vragen naar aanleiding van dit privacy statement kunnen betrokkenen zich wenden tot het Brunel hoofdkantoor in Amsterdam, te bereiken via onderstaande contactgegevens:  

Brunel International N.V.
John M. Keynesplein 33
1066 EP Amsterdam
Nederland 
+31 20 312 50 00

De Data Protection Officer van Brunel is te bereiken via telefoon: +31 20 312 50 00 of via e-mail: dpo@brunel.net.

Melding (mogelijke) inbreuk op de beveiliging?

In geval van een (mogelijke) inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens worden betrokkenen verzocht Brunel daarover zo spoedig mogelijk te informeren via dpo@brunel.net onder vermelding van ‘Datalek’ in de onderwerpregel van het bericht.

Wijziging privacy verklaring

Brunel kan dit privacy statement aanpassen. Wijzigingen worden via een pop-up op de website gepubliceerd. 

Dit privacy statement is voor het laatst aangepast op 12 april 2018.

Overzicht doelen van verwerkingen en te verwerken persoonsgegevens

Bij gebruik maken van de website(s) van Brunel

Doel van de verwerking:

 • Om online te reageren op vacatures;
 • Om een job alert in te stellen;
 • Om de dienstverlening van Brunel te verbeteren.

Deze persoonsgegevens worden verwerkt:

 • Online reageren: voornaam, achternaam, e-mailadres;
 • Job alerts: e-mailadres, zoekcriteria voor de gewenste vacature;
 • Verbetering dienstverlening: strikt noodzakelijke en/of vrijwillig mee ingestemde cookies- en soortgelijke technische gegevens, zoals beschreven in de cookie policy; 
 • Door betrokkenen vrijwillig verstrekte persoonsgegevens op sociale media van Brunel, zoals reacties bij posts en advertenties en private messages via het sociale mediaplatform.

In het kader van recruitment

Doel van de verwerking:

 • Het verzorgen van trainingen, beurzen en in-house dagen;
 • Om op verzoek van betrokkenen CV’s of professionele sociale media profielen te beoordelen; 
 • Zoeken en benaderen van potentiële kandidaten op initiatief van Brunel.

Deze persoonsgegevens worden verwerkt:

 • Verzorging van trainingen, beurzen en in-house dagen: voornaam, achternaam, e-mailadres, CV;
 • Beoordeling: CV, profiel; 
 • Zoeken en benaderen: contactgegevens, link naar sociale media profiel en berichten die naar Brunel worden verzonden.

Sociale media en job boards

Doel van de verwerking:

 • Om interesse voor Brunel te genereren:
 • Om betrokkenen in staat te stellen online te reageren;
 • Om te reageren op vragen van betrokkenen.
Deze persoonsgegevens worden verwerkt:
 • Online reactie: contactgegevens, vacatures en reacties van betrokkenen;
 • Reactie van Brunel op vragen van betrokkenen: contactgegevens en vacature/ reacties van betrokkenen.

Evenementen en nieuwsbrieven

Doel van de verwerking:

 • Organisatie van evenementen en activiteiten om betrokkenheid bij Brunel van kandidaten, werknemers, vertegenwoordigers van zakelijke relaties en gebruikers van de websites van Brunel te stimuleren;
 • Om kennis en interessante onderwerpen met betrokkenen uit te wisselen.

Deze persoonsgegevens worden verwerkt:

 • Organisatie van evenementen en activiteiten: contactgegevens, interesses, persoonsgegevens noodzakelijk voor het verzorgen van vervoer en dieetwensen; 
 • Nieuwsbrieven: e-mailadres.

Voor het My Brunel account

Doel van de verwerking:

 • Om een My Brunel account aan te maken; 
 • Om betrokkenen via My Brunel te laten reageren op vacatures;
 • Om de voortgang van de sollicitatieprocedure te registreren;
 • Om de sollicitatiehistorie van betrokkenen te registreren; 
 • Om de My Brunel helpdesk in staat te stellen te reageren op vragen van betrokkenen.

Deze persoonsgegevens worden verwerkt:

 • My Brunel account: voornaam, achternaam en e-mailadres;
 • My Brunel profiel: sociale media profiel, CV, motivatiebrief, gewenste startdatum en overige vrijwillig verstrekte persoonsgegevens;
 • Reageren via My Brunel: voornaam, achternaam, e-mailadres, motivatiebrief, CV, diploma’s en certificaten en referenties;
 • Registratie voortgang van de sollicitatieprocedure: voornaam, achternaam, e-mailadres, telefoonnummer en de vacatures waar betrokkenen op reageren;
 • Registratie van de sollicitatiehistorie van betrokkenen: naam van vacature, datum en de gegevens die betrokkene heeft verstrekt voor die sollicitatie; 
 • Vraag via My Brunel helpdesk: contactgegevens en de inhoud van de vraag.

Solliciteren bij Brunel

Doel van de verwerking:

 • Voor de beoordeling van de geschiktheid en beschikbaarheid van een kandidaat voor een vacature; 
 • Voor het opstellen en delen met opdrachtgevers van een CV van betrokkenen op basis van het Brunel format;
 • Voor de selectie van kandidaten voor vacatures van Brunel en opdrachtgevers;
 • Om digitale dossiers van betrokkenen aan te maken;
 • Om de tevredenheid van betrokkenen over de sollicitatieprocedures te waarborgen door middel van tevredenheidsonderzoeken; 
 • Om pre-employment screenings uit te kunnen voeren;
 • Om pre-employment assessments af te kunnen nemen.
Deze persoonsgegevens worden verwerkt:
 •  Persoonlijke gegevens: voor- en achternaam, geboortedatum, geslacht, nationaliteit;
 • Contactgegevens: woonadres, e-mailadres, telefoonnummer;
 • Opleiding en vaardigheden: opleidingen, trainingen, diploma’s, certificaten, cijfers, expertise, taalvaardigheid, lidmaatschap van professionele verenigingen;
 • Werkhistorie: vorige en huidige werkgevers, functies en ervaring;
 • Sociale mediagegevens: link naar sociale media profielen van betrokkenen;
 • Sollicitatiegegevens: CV, motivatiebrief, vacature, gewenst aantal uren, vervoersvoorkeuren, bezit van een rijbewijs;
 • Extra persoonsgegevens die betrokkenen aan Brunel verstrekken, zoals een foto;
 • Notities van Brunel medewerkers;
 • Beoordeling van de geschiktheid en beschikbaarheid: opleiding, ervaring, functie- en budget gerelateerde criteria; 
 • Voor het opstellen en delen met opdrachtgevers van CV’s van betrokkenen op basis van het Brunel format: voor- en achternaam, geboortedatum, woonplaats, geslacht, nationaliteit, profiel, relevante opleidingen en cursussen, werkervaring, talen en softwarekennis;
 • Selectie van kandidaten: opleiding, ervaring, vaardigheden, referenties, functie- en budgetgerelateerde criteria; 
 • Digitaal dossier: CV’s en overige documenten, zoals diploma’s, certificaten, uitslagen eventuele geschiktheidstesten, (sollicitatie)gespreksaantekeningen, notities en voortgangsrapportage van sollicitaties/bemiddelingen;
 • Tevredenheidsonderzoek: mobiele telefoonnummer en/of e-mailadres;
 • Pre-employment screenings: relevante diploma’s, referenties van voorgaande werkgever(s), integriteitsverklaringen, verklaringen omtrent gedrag, nevenfuncties, verklaringen privébeleggingen, kredietchecks en (bankiers)eed of geloften;
 • Pre-employment assessment: contactgegevens betrokkenen, assessmentrapportage.

In het kader van arbeids-of opdrachtovereenkomsten

Doel van de verwerking:

 • Registratie van persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de naleving van wet- en regelgeving;
 • Om arbeidsovereenkomsten uit te voeren;
 • Om werken in of vanuit het buitenland te kunnen faciliteren. 

Deze persoonsgegevens worden verwerkt:

 • Aanmaken personeelsdossier: persoonsgegevens die op basis van bijvoorbeeld arbeidswetgeving en fiscale- en socialezekerheidswetgeving moeten worden verwerkt, bijvoorbeeld kopie identiteitsbewijzen of paspoorten, visa, werkvergunningen, Burgerservicenummers) en documenten nodig voor de administratie van Brunel zoals contactgegevens en diploma’s;
 • Employment screeningsgegevens: verklaringen omtrent gedrag, referenties, integriteitsverklaring, geheimhoudings- en integriteitsverklaringen, nevenfuncties, kredietchecks, (bankiers)eed- of geloften en certificeringen;
 • Employment testgegevens: contactgegevens, assessmentrapportage;
 • Financiële gegevens: bankrekeningnummers, salaris, tarieven van zelfstandig ondernemers;
 • Overige gegevens die gerelateerd zijn aan het opstellen van de personeels-, salaris- en verzuimregistratie zoals beschikbaarheid, kenteken leaseauto;
 • Werken in of vanuit het buitenland: persoonsgegevens noodzakelijk voor bijvoorbeeld het verzorgen van vervoer, werkvergunningen en visa, belastingen, huisvesting en scholing en Burgerservicenummers. 

Met betrekking tot overige interne doelen 

Doel van de verwerking:

 • Om kwaliteitsstandaarden en certificeringen te behalen en te behouden;
 • Om subsidies, premiekortingen e.d. aan te vragen;
 • Voor het genereren van managementinformatie;
 • Om interne controles te verzorgen
 • Om de bedrijfsveiligheid te waarborgen;
 • Om audits en accountantscontroles mogelijk te maken.

Deze persoonsgegevens worden verwerkt:

 • Bij de verwerking van persoonsgegevens ten behoeve van deze overige interne doelen van Brunel geldt het uitgangspunt dat het gebruik van direct identificeerbare gegevens tot het minimum wordt beperkt.

Gebruik van helpdesk en webcare 

Doel van de verwerking:

 • Om vragen van betrokkenen te beantwoorden;
 • Om betrokkenen te verwijzen naar andere afdelingen of partners van Brunel.

Deze persoonsgegevens worden verwerkt:

 • Helpdesk: contactgegevens en inhoud van de vraag;
 • Webcare: contactgegevens en inhoud van de vraag.

Gebruik van contactformulieren voor potentiële opdrachtgevers 

Doel van de verwerking:

 • Om nieuwe opdrachtgevers te acquireren;
 • Om inzicht te krijgen in de vraag naar arbeid in de markt;
 • Om dienstverlening aan nieuwe opdrachtgevers aan te kunnen bieden; 
 • Om aanbiedingen te doen en/of informatie te verstrekken over de dienstverlening en overige activiteiten van Brunel.

Deze persoonsgegevens worden verwerkt:

 • Acquisitie: contactgegevens van vertegenwoordigers van nieuwe opdrachtgevers, gegevens over de sector waarin de opdrachtgever werkzaam is, openstaande vacatures en gezochte profielen;
 • Inzicht in de vraag naar arbeid: gegevens over de betrokken sector, aard van uitstaande vacatures en gewenste profielen;
 • Aanbieden diensten: contactgegevens van vertegenwoordigers van potentiële opdrachtgevers, gegevens over de sector waarin de opdrachtgever werkzaam is; 
 • Aanbieden/verstrekken van informatie over dienstverlening: contactgegevens van vertegenwoordigers van potentiële nieuwe opdrachtgevers, gegevens over de sector waarin opdrachtgevers werkzaam zijn.

Aangaan en onderhouden van zakelijke relaties met leveranciers 

Doel van de verwerking:

 • Om overeenkomsten te sluiten en uit te (laten) voeren; 
 • Om aanbiedingen en informatie van leveranciers te ontvangen over hun dienstverlening.

Deze persoonsgegevens worden verwerkt:

 • Aangaan en uitvoering van overeenkomsten: contactgegevens van vertegenwoordigers van zakelijke relaties: naam, e-mailadres en telefoonnummer;
 • Ontvangen van aanbiedingen/informatie: contactgegevens van vertegenwoordigers van zakelijke relaties: naam, e-mailadres, telefoonnummer.